Welkom gast
Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

Wat zijn de gevolgen van decentralisatie in de zorg?

 

Gevolg van Decentralisatie in de zorg

Geachte heer/mevrouw,

Mantelzorg wordt geregeld in verschillende wet- en regelgeving die op zichzelf niets met elkaar te maken hebben, maar de gevolgen en de problematiek van de mantelzorg an sich en van de specifieke wetgeving wel versterken. Voor de volgende vijf punten, die ik nader toe zal lichten, wil ik uw aandacht vragen:

 1. Persoonlijke situatie
 2. Het afschuiven van verantwoordelijkheden als gevolg van decentralisatie
 3. Loonverlies Stapeling Eigenrisico & Eigenbijdrage
 4. De zogenaamde morele plicht van de mantelzorger
 5. Het recht op zorg en de strafbaarheid van risicovolle handelingen
 6. De spanning tussen werk en (mantel)zorg

 

1.Persoonlijke situatie

Al tweeëntwintig jaar zorg ik voor mijn zieke vrouw. De zorgvraag varieert van veel tot zeer intensief en omvat minimaal 1591 uur per jaar. Dit doe ik noodgedwongen naast een werkweek van 32 uur. De mantelzorgtaken, die de overheid van dierbaren verwacht, heb ik altijd met veel liefde op mij genomen. Altijd heb ik de hoop gehad dat mijn vrouw beter zou worden, maar dit is helaas vooralsnog niet het geval. Door de wet- en regelgeving omtrent mantelzorg ben ik de taken gaan ervaren als een mentale en fysieke roofbouw op mijn lichaam. Mantelzorgers worden financieel gemanipuleerd om de zorg te leveren. Het is de wetgeving en niet de wil van mantelzorgers die de combinatie van werken en intensieve mantelzorg onmogelijk maakt. De overheid stuurt, door middel van wet- en regelgeving, haar burgers om mantelzorg te leveren. Dit is in tegenstelling tot de algemene opinie niet gebaseerd op altruïsme, maar is simpelweg een businessmodel van de overheid dat haar veel geld oplevert. De geschatte waarde van mantelzorg is dan ook zeven miljard euro per jaar. Zeven miljard euro door burgers zorgtaken te laten verrichten die eigenlijk door de overheid geregeld zouden moeten worden. De huidige wet- en regelgeving omtrent mantelzorg is niet menselijk. De combinatie van intensieve mantelzorg en werk ervaar ik als slopend en onhoudbaar.

 

Als ik één van de vele mantelzorgers ben met dit probleem, dan kan ik nooit de enige zijn. Naast mij zijn er nog 435.755 andere mantelzorgers in Nederland die zich zwaar overbelast voelen. Het is de wet en regelgeving die mij ziek maakt, alle verantwoordelijkheden en kosten worden afgeschoven op de mantelzorger. Middels deze brief wil ik u erop wijzen dat de visie van de overheid dat mantelzorg een morele plicht is, en derhalve van dierbaren verwacht wordt, is uitgegroeid tot een immorele plicht die leidt tot het faillissement van een huishouden en het ziek maken van de verlenende mantelzorgers.

 

2.Het afschuiven van verantwoordelijkheden als gevolg van decentralisatie

 

Van drang naar dwang in de informele zorg.

Voor mensen verandert het nodige als per 1 januari 2015 verantwoordelijkheden in het veld van zorg en ondersteuning bij gemeenten komen te liggen. Het contact tussen burger en overheid wordt dichterbij georganiseerd, zodat de ondersteuning beter en meer op maat kan worden geboden. De eigen kracht van de burger en zijn netwerk komen meer centraal te staan, met oog voor wat iemand zelf kan. Gemeenten leveren kwalitatief goede ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Hiervoor is een zorgvuldige transitie en transformatie naar de nieuwe Wmo 2015 noodzakelijk. In dit plan worden de activiteiten beschreven die erop gericht zijn dat burgers, weliswaar op een andere manier, adequate ondersteuning blijven ontvangen.

3.Loonverlies, Stapeling Eigenrisico & Eigenbijdrage

 

Er is geen werkbare verlofregeling voor mantelzorgers die langdurige zorg leveren aan partner of kind ,daardoor is er sprake van buitensporig loonverlies. De zorg voor mijn zieke vrouw duur al tweeëntwintig jaar en is geen planbare zorg, de zorg varieert van veel tot intensief en omvat 1591 uur zorg per jaar, dit doe ik noodgedwongen naast een werk week van 32 uur omdat er geen passende oplossing is binnen de reguliere formele zorg i.v.m. de niet planbaarheid van de zorgvraag. De 32 uur is 1dag dat ik per week noodgedwongen minder ben gaan werken, met bijbehorend loonverlies van 20%.

 

loonverlies van 20%. € 14.770 bruto per jaar

Stapeling eigenrisico & eigenbijdrage € 13.451 netto per jaar.

4.De zogenaamde morele plicht van de mantelzorger

Volgens de overheid is het verlenen van mantelzorg een morele plicht. Aangezien een morele plicht niet afdwingbaar is, heeft de overheid in verschillende wet- en regelgeving een drempelbeleid geïntroduceerd om mantelzorg te sturen, te stimuleren en te garanderen. Dit drempelbeleid houdt in dat de overheid de mantelzorgers bewust op afstand weet te houden, zodat de zorgvraag naar de overheid toe vanzelf stopt. Hierbij heeft de overheid de betrokkenheid tussen mantelzorgers en hun dierbaren ingecalculeerd. De zorg voor een dierbare wordt uiteindelijk toch wel gedaan, omdat het om een dichtbij staande persoon gaat en/of zich afspeelt in een thuissituatie. De overheid maakt met het drempelbeleid bewust misbruik van de persoonlijke band die mantelzorgers met hun dierbaren hebben. Het beleid van de overheid dat mantelzorg een morele plicht is, is immoreel. Dit is dan ook de grens waar morele plicht overgaat in baatzuchtig en immorele maakbaarheid van mantelzorg door de overheid, om zo de besparing doelstellingen te halen.  Immoreel handdelen kenmerkt zich al dan niet door bewust of onbewust overschrijding van grenzen. Bij bewuste overschrijding van grenzen maakt de overheid zich schuldig aan een strafbaar feit, onderzoeken laat zien dat mantelzorg ziek maakt, er is dus vast te stellen dat de overheid zich schuldig maakt aan het ontwikkelen ziekmakend beleid met een baatzuchtig en immoreel karakter. Voor de onbewust overschrijding van grenzen is een reparatie van de wet en regelgeving nodig tot een verantwoord en evenwichtig balans om de berijdbaarheid van mantelzorg te garanderen.

Grenzen aan mantelzorg zijn,

 • Persoonlijke  grenzen ( Grens is bereikt )
 • Relationele grenzen    ( Grens is bereikt )
 • Functionele grenzen  ( Grens is bereikt )
 • Financiële grenzen ( Grens is bereikt )
 • Juridisch en wettelijke grenzen ( Grens is bereikt )

 5.Het recht op zorg en de strafbaarheid van risicovolle handelingen

Het recht op zorg is zowel in nationale wetgeving als internationale wetgeving geregeld. In de grondwet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen formele of informele ziekte. Hierdoor heeft de overheid de last en de plicht om de grondwet op dezelfde wijze toe te passen binnen wat de overheid informele zorg oftewel mantelzorg noemt, aangezien de wet zegt dat bij ziekte de patiënt het recht heeft op de hoogste van kwaliteit van zorg. Helaas voldoet mantelzorg niet aan het recht op de hoogste kwaliteit van zorg. Mantelzorgers kunnen simpelweg niet dezelfde zorg aanbieden als professionals. Er zijn geen kwaliteitseisen voor mantelzorg en er is ook geen toezicht op. De kans dat het fout gaat bij mantelzorg is derhalve aanzienlijk groter dan bij formele zorg. De vraag is niet of het fout gaat, maar wanneer en hoe vaak?

Tevens kan mantelzorg leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van een medische fout door de mantelzorgverlener. Het klassieke beeld dat mantelzorg alleen het aantrekken van steunkousen inhoudt klopt allang niet meer, mantelzorg houdt ook het uitvoeren van risicovolle handelingen in. Hieronder valt zelfs het geven van medicijnen door middel van injecties. De mantelzorger verleent de zorg en de daaronder vallende risicovolle handelingen onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het speelveld van informele (mantel)zorg waarin niets geregeld is. De kans dat de patiënt door een fout van de mantelzorger overlijdt is niet uit te sluiten. Wanneer dit gebeurt, is de mantelzorger verantwoordelijk en bij wet aansprakelijk. Het is buitengewoon onverantwoordelijk dat de overheid mantelzorg stimuleert en van haar burgers verwacht, wanneer de mantelzorger de risicovolle handelingen onbewust en onbekwaam uit moet voeren en daardoor onbewust onveilig handelt. Dit is een uiterst onwenselijke situatie en een gevolg van het gebrek van zorgverlening door de overheid.(De hoogste van kwaliteit van zorg volgens definitielijst overheid)

6.De spanning tussen werk en (mantel)zorg

Werk & Zorg met bijbehorende inkomsten effecten

Er is een duidelijke spanning tussen werk en mantelzorg. Het persoonsgebonden budget (PGB) en bijzondere verlofregelingen zijn niet toereikend. Er is sprake van een hiaat in de PGB-wetgeving, waardoor er gekozen moet worden tussen werk of zorgen voor een dierbare. Wanneer er sprake is van bovennormale intensieve zorg (langer dan drie maanden acht uur per week zorg) kan er een PGB worden aangevraagd. Hierbij verandert de status van mantelzorger naar betaalde informele zorgverlener. Daardoor is er andere wet- en regelgeving van toepassing met bijbehorende gevolgen.

 

In het specifiek van belang is de arbeidstijdenwet. Een budgethouder is werkgever en wordt derhalve geacht zich aan de arbeidstijdenwet te houden. Dit betekent dat een werkende informele zorgverlener in zijn thuissituatie in conflict komt bij het leveren van niet-planbare bovennormale zorg. In het volgende rekenmodel, wat op mij van toepassing is, zal ik laten zien waarom de combinatie van werk en bovennormale zorg niet mogelijk is.

 

Wat als de keuze werk in combinatie betaalde pgb zorg is.

 

Minimaal zorguren per jaar 1591 ÷52 weken = 30.5 uur per week

Som werkuren  + zorguren = minimaal 70.5 uur per week een jaar lang

 

Wat zeg de wet arbeidstijdenwet over werk in combinatie betaalde pgb zorg,

Het totaalaantal werkuren komt op 70,5 uur per week uit. Dit is ruim boven het maximum van 48 uur per week, zoals bepaald in de arbeidstijdenwet. Volgens de arbeidstijdenwet moet de totale som van werk en zorguren binnen de totaaluren van de arbeidstijdenwet vallen, anders is het niet mogelijk om aanspraak te maken op het PGB. Bij overschrijding van het maximaal aantal werkuren wordt het PGB stopgezet en kan er zelfs sprake zijn van volledige terugbetaling van het tot dan toe ontvangen bedrag. Tevens mag een werkdienst volgens de arbeidstijdenwet niet meer dan 12 werkuren duren, terwijl mantelzorg doorlopend 7 dagen per week 24 uur per dag kan zijn. Er moet dus een keuze worden gemaakt tussen werken of zorgen voor een dierbare.

 

Wat als de keuze is gevallen op het verlenen van betaalde PGB-zorg aan een dierbare? De consequenties zijn niet mals:

 • De mantelzorger heeft geen inkomen meer als degene waarvoor gezorgd wordt, opgenomen wordt of ten overlijden komt
 • De mantelzorger heeft bij werkloosheid niet altijd recht op WW of bijstand
 • De mantelzorger krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • De mantelzorger bouwt geen pensioen op
 • De mantelzorger moet over het inkomen inkomensbelasting betalen
 • De mantelzorger moet zich houden aan de Arbowetgeving wat inhoudt dat er niet meer 48 uur per week gewerkt mag worden in een periode van 16 weken
 • Als de mantelzorger zelf ziek wordt is er niet zomaar vervanging
 • De mantelzorger moet ook zelf de administratie regelen

 

Al met al, door gebrek aan samenhang en afstemming van verschillende wetgeving ben ik als mantelzorger in financiële, emotionele en fysieke problemen terecht gekomen. Alle instanties waarbij ik heb aangeklopt, kijken alleen binnen hun eigen beleidsverantwoordelijkheid en vertellen mij dat daar hun medewerking stopt. Er lijkt zowel binnen de lokale als de centrale overheid geen zicht te zijn op de mantelzorgproblematiek die veroorzaakt is door verschillende beleidsmaatregelingen die elkaar tegenwerken en elkaars problematiek versterken. Ik hoop op uw medewerking en ik ben bereid om het een en ander dan wel telefonisch, schriftelijk of persoonlijk toe te lichten.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

En zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

 

Hoogachtend,

 

Egbert van Es

 

 Decentralisatie

 

reacties

Margriet van Eck
Communities: Mantelzorg

Goede morgen Hr van Es.

Wat een duidelijk verhaal.Ik begrijp dat U dus een P.G.B.hebt dan kunt U dus toch wat hulp in huren zodat U ten minste  wat verlichting krijgt,en dus zelf afspreken met de hulp verlener  wanneer hulp nodig is.

Verder zou ik U adviseren om met Per Saldo contact op te nemen om meer details met hen te bespreken.

Groet Margriet van Eck.

Karen van Rooijen
Communities: Algemeen

Egbert, indrukwekkend stuk. En ik ben er echt even stil van! ... daar heb je helemaal niks aan dat weet ik. Maar ik wil je wel even laten weten dat ik het gelezen heb en onder de indruk ben. Vriendelijke groet, Karen.

 

 

Peter ter Horst
Communities: Mantelzorg

Beste Egbert,

Je hebt een aangrijpende bijdrage geleverd. Je meldt dat je menige grens van jouw persoonlijke mogelijkheden hebt bereikt. Dat spijt mij heel erg voor jou en je vrouw. Ik weet dat externe hulp kan leiden tot hoge eigen bijdragen. Daarmee verander je dus niet je koopkrachtpositie, maar het ontlast jezelf een beetje. De zorgen blijven echter wel.

Je bericht lijkt opgesteld als een brief aan iemand. Ik ben wel benieuwd waar je die brief naartoe hebt gestuurd.

Laat ik mijzelf even voorstellen: ik ben chronisch ziek en afhankelijk van zorg. Maar… voordat de ziekte te sterk werd, was ik zelf mantelzorger. Als huisman -zonder vast inkomen- was ik mantelzorger voor onze zwaar gehandicapte zoon, mijn bejaarde moeder en mijn gehandicapte schoonouders. Misschien komt het nogal altruïstisch over, maar omdat mijn vrouw een fulltimebaan had en ik mijn eigen tijd voor een deel zelf kon invullen, voelde ik mij verantwoordelijk voor het zorgen voor die familieleden. Dat had wel tot gevolg dat het ik weinige werk dat ik had dan maar ’s nachts deed.

Eigenlijk vond ik het vanzelfsprekend om die mantelzorg te verrichten, hoewel ik in de jaren negentig van de vorige eeuw wel heb geïnformeerd naar ondersteuning. Die bestond toen niet; het woord mantelzorger was toen nog nauwelijks bekend.

Mijn gehandicapte zoon is in 1988 geboren. In die tijd bestond nog het principe ‘een handicap hoeft niet van invloed te zijn op je maatschappelijk positie of je koopkracht (ik gebruik het woord koopkracht in plaats van inkomen, omdat indertijd voorzieningen nog vrijwel ‘gratis’ werden verstrekt, tegenwoordig kost het altijd geld). Alles wat er ontbrak aan het ‘normaal’ functioneren in de maatschappij werd vergoed of verstrekt: (sport)rolstoelen, thuiszorg, teksttelefoon, taxikosten enz., of het was aftrekbaar van de belasting. Je moest alleen weten bij welk loket je moest wezen (GAK, gemeente, ziektekostenverzekering, fondsen) Om dat uit te zoeken was al een hele klus. Maar het is ons gelukt en we leden nauwelijks financiële nadelen. Bleef over de begeleiding van de zieke en het overleg met de betrokken instanties. Dat was toen mantelzorg: begeleiding bij artsbezoeken en therapieën of samen boodschappen doen.

In de jaren tachtig sprak ik met een CDA-er die een hekel had aan al die subsidies en ondersteuning. Dus toen het CDA begin deze eeuw eindelijk weer aan de macht kwam, begon het grote bezuinigen op de zorg voor de zwakkeren in de maatschappij. Binnen een paar jaar verloren we (de zorgafhankelijken) in grote stappen onze belastingvoordelen en zorgvoorzieningen. Gehandicapten en chronisch zieken werden paria’s die de economische groei belemmerden. Ooit heb ik berekend dat de koopkracht van ons gezin binnen een paar jaar daalde met zo’n drieduizend euro per jaar. Dat gebeurde gelukkig in de periode dat mijn mantelzorgactiviteiten door overlijden en zelfstandig worden van mijn zoon ook afnamen. Anders hadden wij moeten dealen met het soort astronomische bedragen dat jij noemt.

Mijn vrouw is inmiddels werkloos (ergo: verlies aan pensioen), maar ze zet zich volledig (en schattig) in voor de mantelzorg aan mij en ‘mantelzorg’ in het algemeen. Misschien krijgt ze daar ooit ook nog iets voor betaald.

Ik geloof niet dat deze organisatie PGGMenco iets voor ons kan betekenen op het gebied van compensatie, maar in ieder geval is er een platform om onze zorgen te uiten.

O ja, onze juridische positie: inderdaad nihil. Ik begrijp dat mensen een bepaalde verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor onze naaste. Maar wij hebben ook rechten.

In ieder geval ervaar ik de meetregelen van de laatste 15 à 20 jaar als discriminatie. Net als jij: tegen de Grondwet! Maar waar kunnen wij klagen?

Groeten, Peter ter Horst

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

 Beste Peter,

Deze brief heb ik gestuurd naar alle politieke partijen.

Ook heb ik aangiften gedaan bij de Politie.

Aangifte :Schending van grondwet door lokale en centrale overheid.

Gelede schade: financiële, emotionele en fysieke.

 

Van: Bericht vanuit Politie.nl
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 08:34
Aan: xxxxxxxx
Onderwerp: Bevestiging van de verzending van een formulier vanuit www.politie.nl

 

Gr

Egbert van Es

Amy Noort
Communities: Algemeen

Hoi Egbert, 

We hebben elkaar telefonisch ook al even gesproken afgelopen week. Goed dat je je verhaal deelt. Ik hoop dat we je op dit platform in ieder geval de ruimte kunnen bieden om je verhaal kwijt te kunnen en samen met andere mantelzorgers te praten over jouw situatie en het verkrijgen van hopelijk wat meer balans in de toekomst. 

Laat je ons weten hoe het met je gaat?

 

Peter ter Horst
Communities: Mantelzorg

 Egbert, heb je nog reacties gekregen op je brief?

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

Hoi Peter en Egbert,

@Egbert, Dank je wel voor je brief en daarmee je verhaal.
Jij en Peter laten duidelijk en helder verwoord weten dat er grenzen zijn aan de mantelzorgtaken die je voor je naaste kunt oppakken. Meerdere grenzen: persoonlijk, financieel, relationeel, functioneel en juridisch. Heel helder om die grenzen zo uit elkaar te halen. 

Schrijnend zijn ook de financiële consequenties, zonder de andere aspecten van mantelzorg te kort te willen doen. Het is herkenbaar dat de combinatie werk en zorg vaak betekent dat degene die mantelzorgtaken uitvoert gedeeltelijk of geheel stopt met werken. Dat betekent inderdaad een inkomensdaling. Daarbij komen de extra kosten van de ziekte. Ook al is er een maximum aan de eigen bijdrage, er komen ook andere kosten bij. Een PGB aanvragen zodat je zelf als mantelzorger enige inkomsten hebt, is in dit geval ook niet direct een goed idee. Dat heeft ook grote gevolgen na beëindiging van het werkzame leven.  

Voor de helderheid: een (lokale) overheid kan mensen nooit dwingen de zorg voor de ander op zich te nemen. Je zorgt inderdaad voor de ander, omdat je er een relatie mee hebt. Het is pijnlijk voor mij om te lezen, dat je lang de hoop hebt gekoesterd dat je vrouw beter zou worden. Wat ontzettend naar voor jou en voor je vrouw.

Misschien is het een idee om een keer samen te komen met beleidsmakers, zorgverzekeraars en werkgevers om deze problematiek te bespreken in Zeist. PGGM&Co kan het inderdaad niet oplossen, wel kunnen we met elkaar meedenken en een setting creëren waarin er samen gesproken en gedacht kan worden. Wat vind je hiervan? Wie heeft nog meer de behoefte om hierover te spreken met elkaar?

 

Peter ter Horst
Communities: Mantelzorg

Beste Ria,

Bedankt voor je antwoord. Je had natuurlijk al begrepen dat ik de man van Josefa ben.smile

In principe heb ik belangstelling voor zo'n samenkomst. Ik ben alleen, anders dan Josefa, geen 'spreker in het openbaar'. In kleine setting mijn woordje doen is geen probleem.

Ik verheug mij er dan ook op om dat te doen.

Vriendelijke groet,

Peter

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

Beste lotgenoten,

Graag wil ik jullie bedanken voor de betrokkenheid en live reacties.

Op basis van mijn brief en aangifte bij de politie ben ik uitgenodigd door de wethouder ,met de beleidsverantwoordelijkheid Sociale Zaken (waaronder werk en inkomen), Volksgezondheid, Zorg & Welzijn. Na een presentatie, van twee uur is mij door de wethouder verzekert dar er een onderzoek komt binnen de WMO van onze gemeente. ook heb ik een toezegging tot volledige ontlasting van mijn persoonlijke situatie. ik heb de volgende vragen voorgelegd ,

Hoeveel is morele plicht in …… tijd?

Hoeveel is morele plicht in geld?

 • Loonverlies                                   €…………………. hoeveel is verantwoord?
 • Verlies van sociale zekerheid           €…………………. hoeveel is verantwoord?
 • Eigenrisico                                   €…………………. hoeveel is verantwoord?
 • Eigenbijdrage                               €…………………. hoeveel is verantwoord?

Hoeveel zijn de grenzen van de mantelzorger waard wanneer deze zijn aangegeven,

 • Persoonlijke grenzen
 • Relationele grenzen   
 • Functionele grenzen  
 • Financiële grenzen      
 • Juridisch en wettelijke grenzen

Is mijn persoonlijke situatie voldoende voor ondersteuning van uit de WMO?

Drempelbeleid en mogelijke belangenverstrengeling van de gemeente staat toegang tot ondersteuning vanuit de WMO in de weg ?

De indirecte dwang om een keuze te makken tussen werk of zorg is het faillissement van een huishouden ?

Gr

Egbert

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

@Peter, ik had nog niet begrepen dat je de man van Josefa was. Wat leuk! Misschien kan de community in Enschede dit oppakken als thema voor een bijeenkomst. Dan kun je in kleine groep(en) je verhaal delen.

@Egbert, wat mooi dat de gemeente je op deze manier ruimte heeft gegeven je verhaal te doen. Ben benieuwd naar het vervolg. Misschien iets om ook andere gemeenten op te wijzen? 

 

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

Beste lotgenoten,

Ik heb mijn vragen voorgelegd aan de volgende Ministeries en Instanies om een landelijke discussie op gang te brengen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Minister: H.M. (Hugo) de Jonge (CDA)

Ministerie van Financiën

College voor de Rechten van de Mens info@mensenrechten.nl

CPB Alcia de Boer a.de.boer@SCP.NL

Slachtofferhulp

Digitale aangifte politie

Maatschappelijk werk

Onafhankelijke cliënt onderzoek wmo

flyeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Spreektijd aanvragen voor mijn onderwerp bij een zitting van de gemeenteraad

Gr

Egbert

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

Weet iemand hoe ik een foto van mijn PC kan toevoegen

gr

Egbert

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

 hoi Egbert,
Foto wijzigen: ga naar profiel bovenin rechts in de grijze balk (naast Welkom Egbert).
Kies dan profiel bewerken en dan onder het vakje waar je foto kan plaatsen kan je optie 'wijzigen' kiezen. Vervolgens kun je een foto van je pc uploaden. Succes.

En wat een acties heb je ondernomen. Goed hoor! Blijf graag op de hoogte van je vorderingen. 

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

Beste Ria,

 Ik wil een foto bij een reactie plaatsen.

gr

Egbert

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

hoi Egbert,

Dat kan volgens mij met het icoontje in de balk boven in het scherm waarin we de berichten typen. Dus onder REAGEER.
Het vierde icoontje van links. Heb het zelf nog nooit gedaan. Amy of Judith kunnen anders maandag wel meedenken.
Succes, de foto voor het profiel  is in ieder geval gelukt zie ik. 
Fijne zondagavond nog

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

1

Egbert van Es
Communities: Mantelzorg

 

 

 

Peter ter Horst
Communities: Mantelzorg

Egbert, het is een beetje jammer het icoontje 'Afbeelding Invoegen/Bewerken' hierboven niet werkt. Ik heb van alles geprobeerd. Maar beide icoontjes (ook 'Hyperlink Invoegen/bewerken') werken niet.

Amy Noort
Communities: Algemeen

Hoi Egbert, 

Het is inderdaad lastig om een foto toe te voegen in een topic. Zal ik je morgen even helpen met het plaatsen, ik help je graag! Wat goed trouwens om te lezen dat de gemeente je ruimte geeft en dat er uitzicht is op een verlichting van je situatie. 

 

 

Amy Noort
Communities: Algemeen

Hi Ria, 

Wat een goed idee voor een bijeenkomst, lijkt me heel mooi om die op te pakken. Is het een idee om van dit idee een apart topic te maken op het forum? Dan vinden communityleden het idee nog beter terug. :)

 

-------------- Op 09 februari 2018 17:55 schreef Ria:

Misschien is het een idee om een keer samen te komen met beleidsmakers, zorgverzekeraars en werkgevers om deze problematiek te bespreken in Zeist. PGGM&Co kan het inderdaad niet oplossen, wel kunnen we met elkaar meedenken en een setting creëren waarin er samen gesproken en gedacht kan worden. Wat vind je hiervan? Wie heeft nog meer de behoefte om hierover te spreken met elkaar?

 

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

hoi Amy en Egbert,

Misschien vind jij, Egbert, het leuk om er een nieuw topic van te maken. het initiatief komt immers van jou. 
Gr. Ria

E.J.J. Vossen
Communities: Algemeen

Beste Egbert, 

Geheel mee eens met je gehele stuk: dat is ook mijn frustratie.

Echt op al je genoemde gebieden.

Ik zou willen dat er eens iemand van de regering wakker wordt.

ik heb echt geen plezier in de mantelzorg; het zet mij al sinds 2015 veel meer uit balans als zou moeten.

Ik kan er echt over mee praten.

Ik denk dat een overspannen mantelzorger ook de bedrijven veel meer geld kost, als het verstrekken van goed (medisch) personeel aan huis.

 

Groet, Ellis

Ria
Ria
Communities: MantelzorgMantelzorg Enschede

Hoi Ellis,
Het klopt zeker dat een overspannen mantelzorger bedrijven veel kost. 
Mantelzorgers, werkgevers, gemeenten en zorgverzekeraars: het zou mooi zijn wanneer al deze partijen samen zoeken naar een goede balans in werk en zorg.
In jouw reactie lees ik dat de mantelzorg je echt uit balans brengt. Dat lijkt me echt rot.  Combineer jij je zorgtaken ook nog met werk? 
met groet, Ria

E.J.J. Vossen
Communities: Algemeen

Beste Ria, ik ben 1 van de vele mantelzorgers die vanzelfsprekend een baan hebben. Ik kreeg een burn-out en werk nu 28 uur per week; de bedoeling is dat dit 36 uur per week wordt. En dat gaat het ook worden. Ik kom meer in balans door mijn re-integratie project. uiteindelijk hoop ik ook binnen een half jaar volledig hersteld te zijn. En ja.. ik ben de enige mantelzorger voor mijn partner. 

Heb jij een antwoord voor mijn verhaal Ria?

 

Groet, Ellis

Reageer

Meld je aan of log in om te reageren op dit onderwerp.